Vásárlástól való elállás tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ
a fogyasztónak minősülő Vevő elállási jogának gyakorlásának feltételeiről

Nyilatkozat-minta letöltése

A Best Clean Best Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 09-09-021206, székhely: 4135 Körösszegapáti, Kossuth utca 134.) mint eladó (a továbbiakban: Eladó) által üzemeltett www.bcbhigienia.hu weboldalon elérhető webáruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül megrendelést leadó személy (a továbbiakban: Vevő) által leadott megrendelés Eladó általi elfogadásával a felek között adásvételi szerződés jön létre.

Az Eladó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § 15. pontja és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § 4. pontja szerinti vállalkozásnak minősül.

Amennyiben a Vevő természetes személy és a megrendelés leadása során a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el, úgy a Rendelet 4. § 2. pontja és a Ptk. 8:1. § 3. pontja szerinti fogyasztónak minősül (a továbbiakban: Fogyasztónak minősülő vevő).

A jelen tájékoztató hatálya kizárólag a Fogyasztónak minősülő vevők által a Webáruházban leadott rendeléssel létrejött adásvételi szerződésekre (a továbbiakban: Fogyasztói szerződés) terjed ki.

A Fogyasztónak minősülő vevőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az elállási jogát a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a Fogyasztónak minősülő vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Ez nem érinti a Fogyasztónak minősülő vevő azon jogát, hogy a fenti elállási jogát a Fogyasztói szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a Fogyasztói szerződés megkötésére a Fogyasztónak minősülő vevő tett ajánlatot, a Fogyasztónak minősülő vevőt a Fogyasztói szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a Fogyasztói szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A Fogyasztónak minősülő vevő a fenti elállási jogát az Eladó által üzemeltetett www.bcbhigienia.hu weboldalon biztosított felületen, vagy a weboldalon elérhető nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Amennyiben az Eladó közvetlenül a weboldalon biztosítja a Fogyasztónak minősülő vevő számára a fenti elállási jog gyakorlását, úgy tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

A fenti elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztónak minősülő vevő nyilatkozatát a jelen tájékoztatóban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi. A Fogyasztónak minősülő vevőt terheli annak bizonyítása, hogy ezen elállási jogot a fentiek szerint gyakorolta.

A fogyasztó kötelezettségei elállása esetén:

Ha a Fogyasztónak minősülő vevő a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően eláll az Fogyasztói szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy általa a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az Eladó vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztónak minősülő vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Fogyasztónak minősülő vevő köteles a termék visszaküldésének közvetlen költségét visszafizetni, kivéve, ha az Eladó vállalta e költség viselését. Más költséget a Fogyasztónak minősülő vevő nem visel.

A Fogyasztónak minősülő vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a Fogyasztónak minősülő vevő az értékcsökkenésért, ha az Eladó a Rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

A Fogyasztónak minősülő vevő a jelen tájékoztatásban hivatkozott elállási joga gyakorlása esetén nem viseli a Rendelet 27. §-ában meghatározott költségeket. A Fogyasztónak minősülő vevőt a jelen tájékoztatóban hivatkozott elállási joga gyakorlásával összefüggésben a Rendelet 23. § (3) bekezdésében, valamint a Rendelet 24-26. §-ban meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

Az Eladó kötelezettségei a Fogyasztónak minősülő vevő elállása esetén:

Ha a Fogyasztónak minősülő vevő a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően eláll Fogyasztói szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztónak minősülő vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelő elállás esetén az Eladó a Fogyasztónak minősülő vevőnek visszajáró összeget a Fogyasztónak minősülő vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztónak minősülő vevő kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztónak minősülő vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a Fogyasztónak minősülő vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztónak minősülő vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A Fogyasztónak minősülő vevőt megillető elállási jog alóli kivételek

A Fogyasztónak minősülő vevő nem gyakorolhatja a jelen tájékoztatóban hivatkozott elállási jogát

a) olyan termék tekintetében, amelynek ára a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztónak minősülő vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztónak minősülő vevő személyére szabtak;
c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

A fogyasztót megillető elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerződésekre

Ha a Fogyasztói szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Fogyasztónak minősülő vevő a jelen tájékoztatóban hivatkozott elállási jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja. A Fogyasztónak minősülő vevő az Eladónak a járulékos szerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával összefüggésben tőle egyéb költség - a Rendelet 23. § (3) bekezdésében, valamint a Rendelet 24-26. §-ban meghatározott esetek kivételével - nem követelhető.
Az Eladó köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a Fogyasztónak minősülő vevő elállásáról haladéktalanul értesíteni.