Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

 1. A Webáruház

 

 • A Best Clean Best Korlátolt Felelősségű Társaság mint Eladó üzemelteti a bcbhigienia.hu weboldalon elérhető webáruházat (a továbbiakban: Webáruház).

 

 

 1. Általános szerződési feltételek hatálya

 

 • Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) személyi hatálya a 3. fejezetben részletezett szerződést megkötő szerződő felekre terjed ki.

 

 • Az ÁSZF tárgyi hatálya a 3. fejezetben részletezett szerződés szerinti termékértékesítésre és egyéb szolgáltatásnyújtásra terjed ki.

 

 

 1. Az Eladó adatai

 

Név: BEST CLEAN BEST Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Eladó)

Székhely: 4135 Körösszegapáti, Kossuth utca 134.

Adószám: 23383791-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-021206

Képviselő: Tarsoly Jenő ügyvezető önálló képviseleti joggal

E-mail: info@bcbhigienia.hu

Telefonszám: +36 30 968-0789Honlap: www.bcbhigienia.hu

Számlavezető pénzintézet: Takarék Bank Zrt.

Számlaszám (HUF): 60600235-10007723-00000000

Főtevékenység: Vegyi áru nagykereskedelme (TEÁOR 4675’08)

 

 

 1. A Szerződés

 

 • A Webáruházból történő megrendelés elfogadásával a megrendelést eladó személy (a továbbiakban: Vevő) és az Eladó között adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre.

 

 • A Vevő a Webáruházban kiválasztott terméket a weboldalon leírtak szerint rendelheti meg. A megrendelést követően a Vevő kap egy e-mailt az Eladótól a megrendelés leadásának tényéről, amely nem minősül a megrendelés elfogadásának.

 

 • A Szerződés Eladó általi írásbeli és/vagy e-mailben megküldött visszaigazolással jön létre.

 

 • Az Eladó fenntartja a jogot arra nézve, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve a fizetési feltételeket vagy a megrendelt termékek körét a visszaigazolásban eltérő tartalommal határozza meg. Ebben az esetben a felek közötti valamennyi korábbi megállapodás (pl. adásvételi szerződés, vételi ajánlat, fizetési megállapodás) hatályát veszti.

 

 • Amennyiben az Eladó a visszaigazolásban a megrendelés tartalmától eltér, úgy a visszaigazolás tartalma szerint jön létre a Szerződés, amennyiben a Vevő a visszaigazolás átvételét követő 3 napon belül azt nem kifogásolja. Amennyiben e határidőn belül kifejezetten jelzi a Vevő, hogy a visszaigazolás tartalmát nem fogadja el, úgy a Szerződés nem jön létre.

 

 • A Vevő megrendelési igényeinek ügyfélszolgálati feldolgozására és visszaigazolására az Eladó a következő határidőket biztosítja munkanapokon: 8:00 és 16:00 óra között

 

 

 1. Szállítási feltételek

 

 • A Szerződés tárgyát képező termék kiszállítására az Eladó által megbízott futár útján történik.

 

 • Az Eladó a szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében jogosult alvállalkozót, almegbízottat vagy más közreműködőt igénybe venni. Az Eladó az általa igénybe vett alvállalkozóért, almegbízottért vagy más közreműködőért úgy felel, mintha maga járt volna el.

 

 • A szállítási cím esetén feltüntetett adatok valódiságáért a Vevő kizárólagos felelősséggel tartozik.

 

 • Szállítási súlyhatár minden esetben: 0-40 kg

 

 • A házhozszállítás díja utánvéttel vagy online bankkártyás fizetéssel történő fizetés esetén 0-20 kg 2.490 Ft, azonban a 16.000 Ft-ot meghaladó, és ugyanakkor 20kg alatti rendelés esetén a házhozszállítás ingyenes. A 20-40 kg közötti súlyú csomagokra értéktől függetlenül a szállítási díj 4.500 Ft.

 

 • A szállítási határidő általában legfeljebb 5-12 munkanap.

 

 • A megrendelés visszaigazoláson szereplő szállítási határidő a beszállítók teljesítése vagy más ok miatt módosulhat. Az Eladó mindent elkövet, hogy a megrendeléseket a visszaigazolt határidőre teljesítse, de erre nézve kötbért vagy más anyagi felelősséget nem vállal. Az Eladó fenntartja a jogot a határidő előtti, illetve a részteljesítésre.

 

 • A Vevő (vagy képviselője) köteles a kiszállítás, átvétel időpontjában a kiszállított terméket (csomagot) átvenni és hiánytalan teljesítés esetén az Eladó vagy a futár által kiállított bizonylatot (eladási szállítólevél, számla vagy más irat, elektronikus dokumentum) olvasható névvel, a személyazonosításra alkalmas adatokkal és aláírásával ellátva aláírni. Az áru feletti kárveszély a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ) 6:122. §-a alapján az átvétellel a Vevőre. Ha a Vevő vagy képviselője bármely ezen formai követelményekből bármelyiket elmulasztja, akkor Eladó nem vállal felelősséget a hiányos átvételi adatokkal kitöltött okmányok miatt felmerült kockázatokért és költségekért.

 

 • Amennyiben a Vevő a megrendelt és kiszállított termék(ek) átvételét megtagadja a Ptk. 6:142 §-a szerint tartozik felelősséggel a szerződésszegéssel okozott károkért. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a termék kiszállítása, megrendelése, lekötése és minden más, a jogellenes megtagadás miatti költsége kárnak minősül.

 

 • A Vevő megrendelt és kiszállított termék(ek) késedelmes átvétele esetén a Ptk. 6:156. § szerint az Eladó a dolog őrzésére a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles, a kárveszély pedig a Vevőre száll át.

 

 

 1. Vételár és fizetés

 

 • Az Eladó által a weboldalán forgalmazott termékek vételára magyar forintban értendő, amely tartalmazza a törvényben rögzített általános forgalmi adót. A feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítási költséget.

 

 • A Vevő köteles a termék vételárát legkésőbb az átvételkor hiánytalanul kiegyenlíteni. Online bankkártyás fizetéssel való fizetés esetén, a rendelés leadását követően, a megnyílló Six Payment rendszerén keresztül köteles a vételárat kiegynlíteni.

 

 • A termék kifizetése az Eladó által megbízott futár részére bankkártyával vagy utánvéttel történhet. Ha rendeléskor online bankkártyával ki lett fizetve a termék, abban az esetben, a futárnak nem kelle fizetni.

 

 • A Vevő részéről a számla akkor tekinthető megfizetettnek, ha a vételárat készpénzben az Eladó vagy annak megbízottja részére átadta, bankkártyás fizetés esetén a rendszer azt sikeresként visszaigazolta.

 

 

 1. Elállás, felmondás

 

 • A fogyasztónak minősülő Vevő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elállási jogot gyakorolhat. Az elállással és annak gyakorlásával összefüggő jogaira, továbbá a fogyasztók jogaira vonatkozó részletes tájékoztató az Eladó weboldalán megtalálható, az elállási nyilatkozat letölthető.

 

 • A fenti elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak minősülő Vevőnek kell viselnie, ha az Eladó nem vállalta e költség viselését, és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza

 

 

 1. Számlareklamáció

 

 • A Vevő számlareklamációt a számla átvételétől számított három munkanapon belül, kizárólag az rendeles@bcbhigienia.hu e-mail címre küldött levélben jogosult előterjeszteni. A levélnek tartalmaznia kell a következő adatokat: Vevő neve, számla sorszáma és reklamáció ismertetése.

 

 • A határidőn belüli – Eladó által jogosnak talált – számlareklamációt követően Eladó új vagy helyesbítő számlát állít ki, melynek ÁFA-teljesítési határideje megegyezik a Szerződésben foglalt eredeti dátummal.

 

 

 1. Szavatosság

 

 • A Vevő köteles az árut annak átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül megvizsgálni és a termék hibája esetén az Eladót írásban tájékoztatni. Ennek elmulasztása a Vevő részéről az Eladó teljesítésének minőségi és mennyiségi elfogadását jelenti.

 

 

 1. Kellékszavatosság

 

 • Az Eladó hibás teljesítése esetén, a Vevő az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

 • A Vevőt – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

 • A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl, a Vevő kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

 • A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

 

 1. Termékszavatosság

 

 • A termék hibája esetén a Vevő - választása szerint - az 10. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesítheti.

 

 • A Vevő termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

 • A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 • Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

 • A termék hibáját a Vevőnek kell bizonyítania.

 

 • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

 • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 • A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti a Vevő.

 

 

 1. Jótállás

 

 • A termék hibás teljesítése esetén az Eladó jótállásra jogszabály szerint köteles.

             

 • Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

 • Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

 

 1. Adatvédelmi tájékoztató

 

 • Az Eladó a Vevő személyes adatait a külön adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 

 

 1. Záró rendelkezések

 

 • A weboldal működésével kapcsolatos hibákért, a működés leállásáért, szüneteléséért az Eladó felelősséget nem vállal.

 

 • A Szerződésre és a Vevővel fennálló üzleti kapcsolatra – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – a jelen ÁSZF, a magyar jogszabályok, különösen a szabályai az irányadók. Jelen ÁSZF-től eltérő vagy azzal ellentétes szerződéses feltételek csak abban az esetben érvényesek, ha ebben az Eladó és a Vevő kifejezetten és írásban megállapodtak.

 

 • Az Eladó a Ptk. 6:78. § (1) bekezdésének megfelelően a Vevő számára a www.bcbhigienia.hu weboldalán lehetővé teszi az ÁSZF tartalmának megismerését az adásvételi szerződés megkötése előtt. Egyúttal az Eladó fenntartja jogát jelen ÁSZF bármikori egyoldalú módosítására, amelyet módosított tartalommal szintén a www.bcbhigienia.hu weboldalon a módosításban megadott időponttól, de ennek hiányában a közzététel napjától érvényesként és alkalmazandóként kezel.

 

 • Amennyiben a felek között létrejött Szerződéssel, illetve a teljesítéssel kapcsolatban bármilyen vita merül fel, a felek azt elsősorban békés úton rendezik.

Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Vevő a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testülethez (székhely: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.) fordulhat panasszal.

Ezen felül a felek a jogvitájukra a debreceni székhelyű bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

 • A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve: magyar.

 

 • Az felek által tett írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek átadják, vagy az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. Az elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhetővé, amikor a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje.

Az Eladó által a Vevő és más címzettek részére írásban, ajánlott, tértivevényes postai küldeményként megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.

Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

 

 • A felek kötelesek egymást kölcsönösen tájékoztatni a feleket érintő és a felek jogviszonya szempontjából releváns minden változásról. Különösen vonatkozik ez a felek székhelyében, telephelyében vagy fióktelepében, továbbá elérhetőségében vagy a kapcsolattartó személyében bekövetkezett bármilyen változásra.

 

Körösszegapáti, 2021. 04.01.

Best Clean Best Korlátolt Felelősségű Társaság Eladó

Adatkezelési tájékoztató